Beschrijving Blowerdoor

Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouwvastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa.Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert is dan eenmaat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoeminder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw.Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit warmteverlies kangevisualiseerd worden door middel van rookstiften.

Waarom een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren?

Er zijn verschillende redenen om een blowerdoortest uit te laten voeren. Wanneeru een nieuwbouwwoning zet, kan u een test laten uitvoeren op het moment dat deluchtdichting afgewerkt is. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen endichten. Dit wordt moeilijker eenmaal de woning volledig afgewerkt is.Daarnaast kan het resultaat van een luchtdichtheidstest meegenomen worden inde EPB-verslaggeving van uw nieuwe woning. Daar de standaardwaarde die desoftware gebruikt relatief pessimistisch is, zal een luchtdichtheidstest voor eendegelijk gebouwde woning steeds leiden tot een winst aan E-peil- punten waarbijeen winst van minstens een 7-tal punten relatief gangbaar is.

Hoe gaat een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting in zijn werk?

Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat allebuitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan. EĂ©nuitzondering is de deur naar het toilet die dicht mag blijven. De ventilatie wordtuitgeschakeld en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden ingesloten toestand geplaatst. Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in eendeuropening geplaatst. De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan dedeuropening aangepast kan worden en die, op een opening voor de ventilator na,quasi luchtdicht afsluit.De ventilator zal dan na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen oferuit wegzuigen. Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welkvolume aan lucht hierbij verplaatst wordt. Het zijn deze resultaten die aanleidinggeven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Zoals hoger vermeld kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleidinggeven tot een beter E-peil. Standaard wordt in de EPB-software rekeninggehouden met een slechte luchtdichtheid van de woning. Enkel indien hetresultaat van een blowerdoortest wordt voorgelegd, kan met een betereluchtdichtheid rekening gehouden worden in de EPB-berekeningen. De kostprijsvoor het uitvoeren van deze blowerdoortest is verwaarloosbaar t.o.v. de E-peilpunten die men er winst mee maakt. Om een vergelijking te maken: omdezelfde E-peilpunten winst te boeken als via een blowerdoortest moet men eenzonneboiler plaatsen die een veelvoud van de blowerdoortest kost. Eenzonneboiler en blowerdoor voorzien zal u natuurlijk nog een pak beter doenscoren.Indien u tijdens of net na de bouwwerken een test laat uitvoeren om deluchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nogeen effectieve energiebesparing op. Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht,uitdroging van de binnenlucht en leidt een betere luchtdichtheid ook tot eenbetere geluidsisolatie.

Vraag aan

Veelgekozen producten